Klubový řád - Klub vodních sportů Praha

 1. Řízení klubu - Chod klubu KVS řídí výbor klubu v čele s předsedou. Výbor klubu se schází minimálně 1x za měsíc a rozhoduje o sportovních, ekonomických a provozních aktivitách klubu. Členové výboru a jeho předseda jsou jmenováni nebo odvoláváni na výborové schůzi. Výbor přijímá návrhy, připomínky a stížnosti členů klubu a rozhoduje o jejich řešení. Z každé schůze výboru je vypracován zápis. Noví členové KVS jsou přijímáni na výborové schůzi. Mládež přijímá manažerský tým. Zrušení členství se provádí písemně s odevzdáním přiděleného materiálu, prázdné skříňky a krákorce.
   
 2. Sportovní činnost - Sportovní činnost závodního družstva řídí manažerský tým, který je pověřen výborem klubu. Činnost manažerského týmu a závodního družstva je upravena v samostatném předpisu. Sportovní činnost ostatních družstev, např. turistické družstvo, družstvo dračích lodí, atd… řídí vedoucí jednotlivých skupin a podmínky jejich činnosti upravuje samostatný předpis. Základním předpokladem pro sportovní činnost mládeže je písemné prohlášení rodičů, že dotyčný(á) umí plavat. Mládež do 15 let sportuje výhradně pod dohledem trenéra, nebo jím pověřeného asistenta. Trenér i asistent zodpovídá za jejich bezpečnost a současně za dodržování "Klubového řádu". Benjamínci a žáci se mohou pohybovat v areálu loděnice pouze v době společných tréninků svého družstva. Mládež od 15 do 18 let může trénovat i bez dohledu trenéra, ovšem pouze s jeho souhlasem. Zároveň je nutné písemné svolení rodičů, ve kterém je uvedeno, že přejímají v tuto dobu zodpovědnost za nezletilého sportovce. Mimo tréninkové hodiny je povinen nezletilý sportovec nahlásit vždy svůj příchod, příslušný tréninkový plán a odchod správci loděnice. Dospělí sportují na vlastní zodpovědnost.
   
 3. Provozní doba - Provozní doba je uvedena v jarním dopise a mění se podle ročního období. Její rozšíření je možné po dohodě se správcem. Nocování v areálu loděnice není povoleno. Vyjímky pouze po dohodě s výborem.
   
 4. Vstup a pohyb v areálu KVS - Využívání areálu KVS je povoleno pouze řádným členům, kteří mají uhrazené oddílové příspěvky. Vodění psů je do klubu zakázáno. Dospělí členové klubu si mohou přivést hosta, kterého ohlásí správci. Mládeži není dovoleno si ze sportovně-výchovných důvodů vodit do klubu kamarády a spolužáky. Nezletilé děti členů se mohou v areálu zdržovat pouze pod dohledem rodičů a na jejich zodpovědnost. V celém areálu loděnice je zakázáno kouřit, požívat omamné látky, a vnášet jakékoliv nebezpečné věci. Mládež do 18-ti let má zakázáno požívat alkoholické nápoje, a to jak v celém areálu loděnice, tak i na všech akcích organizovaných klubem (závody, soustředění, oslavy …)
   
 5. Motorová vozidla a jízdní kola - Vjezd a parkování motorových vozidel je v prostorách klubu zakázáno. Vjíždění do areálu mají povoleno pouze trenéři, členové výboru a nájemci. Tyto osoby jsou povinni vždy zavírat a uzamykat vjezdová vrata. Pro účely navázání lodí lze po dohodě se správcem krátkodobě do areálu vjet a zaparkovat u dílny. Jízdní kola a malé motocykly se ukládají do určeného prostoru a musí být řádně zajištěna proti odcizení. Za poškození či zcizení vozidel a bicyklů parkujících v areálu nebere klub žádnou odpovědnost.
   
 6. Klubovny a jejich využití - Běžně přístupná je dolní klubovna. Horní klubovna se používá na schůze výboru a manažerského týmu, schůze tréninkových skupin a mimořádné akce (oslavy, setkání, školení...) Tyto akce lze organizovat pouze po projednání a schválení výborem klubu. Organizátor zajistí řádný úklid všech využitých prostor, a to bez prodlení ihned po skončení akce. V případě, že se předpokládá skončení v pozdních nočních hodinách, je organizátor povinen zajistit dokončení úklidu nejpozději do 9 hodin ráno následujícího dne.
   
 7. Šatny a skříňky - Skříňky přiděluje pověřený člen výboru a každá skříňka je označena jménem. V šatnách nesmí být uloženy věci, které nesouvisí s činností klubu. Věci rozházené po podlaze a lavicích budou ze šaten odstraněny. Na mokré dresy mužů je určena sušárna. V dámské šatně se mokré dresy suší na sušáku.
   
 8. Sušárna - Mokré šatstvo musí být řádně rozvěšeno, boty uložené v botníku. Vzhledem k omezené kapacitě musí být ostatní věci uložené ve skříňkách.
   
 9. Sauna a sprchy - Běžný provoz sauny je ve středu a v sobotu. Obsluhu saunovacích kamen má na starosti pověřený člen výboru. Saunu mohou používat pouze členové klubu, kteří mají uhrazený saunovací poplatek v rámci oddílových příspěvků. Případní hosté členů klubu se mohou saunovat za jednorázové vstupné. Mimo saunu je nutno se pohybovat přiměřeně zahalený. Do sprch je zakázáno vstupovat v botách či pantoflích, ve kterých se chodí venku nebo po loděnici.
   
 10. Posilovna a pádlovací bazén - Posilovnu a pádlovací bazén využívají jednotlivá družstva dle cvičebního rozpisu. Inpiduální cvičení je možné tak, aby se nerušila příprava těchto družstev. Do posilovny a bazénu se nevstupuje v botách, ve kterých se chodí venku nebo po loděnici. Veškeré nářadí se vrací zpět na stojany a na činkách se nesmí nechávat naložené velké váhy. Nářadí rozházené po podlaze bude z posilovny odstraněno. Členové závodního družstva se střídají v úklidu posilovny podle týdenního rozpisu. Je zakázáno odnášet z posilovny jakékoliv nářadí a kotouče. Benjamínci a žáci mají vstup do posilovny a bazénu dovolen pouze pod dohledem trenérů. Trenér poslední skupiny zodpovídá za uklizení nářadí, zavření oken a vypnutí rádia. V bazénu je nutno zastavit vodu a vypnout větráky. To samé platí i pro inpiduální cvičence.
   
 11. Krakorce - Uložení závodních a turistických lodí organizuje pověřený člen výboru. Lodě se ukládají pouze na přidělený krakorec a nesmí přečnívat do uličky. Skříňky členů v loděnicích musí být označeny jménem. Mohou stát pouze u stěn a nesmí omezovat provoz a bezpečnost v loděnicích.
   
 12. Motorové čluny - Motorové čluny se používají k tréninkům závodního družstva a k zajišťování záchranné služby při závodech. Jejich řízení je možné pouze při splnění podmínek vyhlášky č. 224/1995 Sb. Státní plavební správy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Pohonné hmoty pro motorový člun musí být umístěny pouze v určených prostorách.
   
 13. Vleky na lodě a dílna - Za provoz a údržbu vleků zodpovídá pověřený člen výboru. Dílnu lze používat pouze pro práce spojené s činností klubu a je nutno dodržovat všeobecné předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Lodě mohou být v dílně uloženy pouze po dobu jejich opravy. Déletrvající práce musí být předem projednány a schváleny. V dílně platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
   
 14. Hřiště a travnaté plochy, oddílová brigáda - Hřiště a travnaté plochy jsou určeny pro sportovní činnost a odpočinek. Oheň lze za dohledu odpovědné osoby rozdělávat pouze na ohništi u řeky vedle hřiště. Členové klubu jsou povinni odpracovat každý rok minimálně 10 brigádnických hodin na úpravy, opravy a zvelebení areálu. Buď v rámci jarní a podzimní brigády, nebo inpiduálně během roku. Za neodpracované brigádnické hodiny se platí poplatek, jehož výši stanovuje výbor.
   
 15. Budovy, kotelna, hlavní uzávěry plynu, vody, elektrické energie, lékárnička - Budovy jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím zařízením s dálkovým dohledem. Obsluhu provádí pouze pověřené a poučené osoby. Vstup do plynové kotelny není povolen. Obsluhu kotlů provádí správce, popř. pověřená a poučená osoba. V budovách jsou rozmístěny ruční hasicí přístroje. Hlavní uzávěr plynu je umístěn v levém sloupku vedle vchodové branky; přístupný z ulice. Hlavní uzávěr vody je umístěn v kotelně. Jističe elektrické energie jsou umístěny na zdi naproti kotelně. Hlavní jistič je v levém sloupku vedle vchodové branky; přístupný z ulice. Lékárnička se základním vybavením je umístěna v kanceláři trenérů.
   
 16. Obecné pokyny - Členové klubu i příchozí jsou povinni zacházet s majetkem klubu šetrně a každou škodu ihned ohlásit správci a nahradit. Použití cizích lodí nebo jiného majetku bez souhlasu majitele je považováno za krádež. Každý je povinen udržovat pořádek a čistotu v celém areálu a zároveň maximálně šetřit energiemi. Ve všech prostorách areálu je zakázáno uchovávat hořlaviny, výbušniny a nebezpečné látky. Peníze, doklady, mobilní telefony a jiné cennosti je nutno si uzamykat do skříňky. Kdo skříňku nemá, může si tyto cennosti uschovat u správce. Majetek členů klubu není pojištěn a klub nezodpovídá za zcizení soukromého majetku členů. Tento klubový řád je závazný pro všechny členy klubu i jejich hosty. Nedodržování jednotlivých ustanovení je považováno za přestupek. Drobné přestupky řeší trenéři, závažnější přestupky projednává výbor a rozhoduje o sankcích. Úmyslné poškozování oddílového i soukromého majetku je důvodem k okamžitému vyloučení. Vyjímky z tohoto řádu povoluje výbor klubu; v naléhavých případech správce klubu.
   

Důležitá telefonní čísla
 

loděnice KVS Praha

244 463 768

fax loděnice KVS Praha

244 463 778

Petr Klíma, předseda

775 220 011

Martin Dvořák, správce

731 006 619

dispečink dálkové ostrahy

777 200 383

tísňové volání

112

e-mail

info@kvspraha.cz

internet, fb

www.kvspraha.cz, @kvspraha

 

Klubový řád ke stažení (doc)


KVS Praha z.s.,Petr Klíma - předseda klubu KVS Praha
V Praze dne 1. ledna 2019

      

 

Naši slavní reprezentanti

Jan Brzák - Felix

Náš nejúspěšnější závodník. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.

Josef Holeček

Dvojnásobný olympijský vítěz z her v Londýně 1948 a Helsinkách 1952.

Bohumil Kudrna

Olympijský vítěz v kategorii C2 z olympijských her v Londýně 1948.

Marta Pavlisová - Kohoutová

Mistryně Světa a Evropy na K-1 i K-2.

 

    

Klubový řád   |   GDPR   |   Kontakt   |   Aplikace